519-993-6367

Kihon Dachi (Stances)


Heisoku dachi
Musubi dachi
Heiko dachi
Hachiji dachi 
Naihanchi dachi 
Shiko dachi 
Kiba dachi
Zenkutsu dachi
Kokutsu dachi
Neko Ashi dachi 
Shizentai dachi

Traditional Shorin-Ryu Shorinkan Karate 

Bushido Martial Arts​